Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Stipendia Fulbrightova programu

Komise J. Williama Fulbrighta v České republice vyhlašuje soutěž o stipendia Fulbrightova programu pro akademický rok 2015–2016.
Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent, v případě lékařských oborů dostačuje 2. atestace nebo osvědčení o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek na následující akademický rok je 1. listopadu. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Fulbright-Masarykovo stipendium

Stipendium je určeno zástupcům akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích: juniorské – pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.; postdoktorské – pro badatele, kteří získali Ph.D. maximálně před pěti lety k datu uzávěrky přihlášek; seniorské – pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než pěti lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.
Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek na následující akademický rok je 1. listopadu. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobněji viz http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-juniorska-kategorie (juniorská kategorie) a http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-0 (postdoktorská a seniorská kategorie).
 

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR

Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a badatelů z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam pro rok 2015–2016 bude během léta 2015 umístěn na stránku Fulbrightovy komise: http://www.fulbright.cz/americti-stipendiste-fulbrightova-programu-v-ceske-republice . Snažíme se, aby pobyt našich stipendistů v ČR byl co nejintenzivněji využit. Proto rádi zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů vhodný pro příležitostnou přednášku na univerzitním či akademickém pracovišti v ČR.
V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty, kteří působí jako stipendisté Fulbrightova programu v jiné evropské zemi; jejich seznam spolu s informací, jak postupovat v případě pozvání, je dostupný na http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-akademiku#dny .
Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu pouze ubytování, cestovné je hrazeno Fulbrightovou komisí.
Má-li univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou vždy 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/ .
Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je ustaven ještě Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu dvou až šesti týdnů) v oborech americká studia, antropologie/archeologie, biologie, ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, matematika, mediace a řešení konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikový management, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, technické vědy, zemědělství, žurnalistika a komunikace.
Univerzita či akademické pracoviště v ČR může požádat o specialistu formulářem Fulbright Specialist Request Form – viz http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-akademiku#tydny . Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu ubytování, stravování a případně místní dopravu. Honorář a náklady na cestovné, tedy především letenky, hradí americká strana. Program je vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost. Není určen k individuální spolupráci na výzkumných projektech. Požádat lze jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru.
Další informace o programech získáte na adrese: Komise J. W. Fulbrighta, Karmelitská 17, 118 00 Praha 1, tel.: 222 729 987, l. 22, e-mail: kloubova@fulbright.cz; http://www.fulbright.cz . Přihlášky se podávají pouze on-line.

KATEŘINA KLOUBOVÁ,
Fulbrightova komise

 

7. 5. 2015