Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Zavádění fotokatalýzy do každodenního života

Vytvořit podmínky pro uplatnění nových produktů z oboru nanotechnologií na trhu se bude snažit nedávno založená Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF), která byla představena na tiskové konferenci 27. června 2014 v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Tématu technické normalizace a certifikace právě v oboru fotokatalýzy, ve které se uplatňuje řada nových nanomateriálů s aplikacemi v ochraně zdraví a životního prostředí, se bude věnovat i zářijová mezinárodní konference v prostorách ÚFCH J. Heyrovského.

Posledních několik let se i na českém trhu stále intenzivněji objevuje fenomén fotokatalýzy. Tato nová nanotechnologie 21. století má nejrozmanitější použití. Přestože přináší do našich životů novou kvalitu, má i svoje porodní bolesti.

Fotokatalýza v praxi nabízí nové vysoce účinné technologie pro čištění vzduchu, vody, dekontaminaci půdy, likvidaci imisí, samočištění znečištěných povrchů, eliminaci virů a bakterií, prevenci plísní apod. Nezměrnou výhodou fotokatalytických technologií je skutečnost, že jsou, na rozdíl od chemických prostředků, založeny na fyzikálně nevyčerpatelném efektu poháněném světlem. To vše činí fotokatalýzu vysoce atraktivní jako technologii pro zlepšení životního prostředí. Fotokatalýzou lze zlepšit kvalitu prostředí, které dýcháme doma i venku v ulicích měst, odstranit tak syndrom nezdravých budov, snížit výskyt alergií, dosáhnout snížení nemocnosti ve školách, školkách, úřadech, dopravních prostředcích a veřejných budovách, napomáhat snížení sekundárních infekčních nákaz v nemocnicích, nahradit značnou část pesticidů, zlepšit podmínky pro chov zvířat, mít samočistící fasády nebo zajistit účinnou a ekonomicky efektivní likvidaci dnes hodně diskutovaných rozpustných látek užívaných z různých důvodů (např. pesticidy, barviva, kofein, antikoncepci, ibuprofen, antibiotika a další léky).

Proti rychlé využitelnosti fotokatalytické technologie a jejímu zavádění do praxe však stojí absence jednoduchých a levných měřících metod, standardů, jednotných posuzovacích metod, či norem a certifikačních předpisů. Tato skutečnost je nevýhodná pro spotřebitele, výrobce i dodavatele. Brání úspěšnému a serióznímu zavádění nové technologie na trh. Stát, který by mohl například využít vysoce účinné fotokatalytické produkty k dosažení povolených emisních limitů v kontaminované Ostravě a dalších městech, zlepšit podmínky průmyslových výrob apod. se nemá o co opřít. Zákazníci nemají jistotu v tom, zda jsou konkrétní fotokatalytické produkty skutečně funkční a účinné, nebo se jedná jen o marketing prodejce. Pokud neexistuje systém norem, akreditovaného testování a certifikací výrobků, nemá uživatel jistotu, zda si kupuje špičkový produkt nebo funkční ale méně účinný výrobek či dokonce nefunkční zboží.

ČSAF chce zkrátit toto přechodné období, fungovat jako expertní a poradní orgán, podpořit uvedení fotokatalytických prostředků na trh a zároveň zabránit pirátskému prosazování produktů, které nemají deklarované vlastnosti. Základním pilířem pro toto úsilí je dlouhodobá spolupráce s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského, který disponuje jak odborníky, tak měřicí technikou a dokáže fotokatalýzu nejenom zkoumat, ale také testovat.

Česká republika představuje na poli fotokatalýzy respektovanou velmoc. Odborníci na fotokatalýzu z Akademie věd, VŠCHT, VŠB, TUL nebo VUT jsou světově uznávané špičky v oboru a podílejí se například na řešení složitého problému dekontaminace vody od dioxinu a pesticidů (DDT) v rámci evropského projektu 4G-Photocat. Technologie výroby fotokatalytických dlaždiček se u nás v japonské licenci zavedla již v minulém století. V České republice se vyrábí také množství fotokatalytických produktů první generace, které vznikaly po projektu Picada (http://www.picada-project.com/), ale dokonce odsud vzešla dnes již světově známá a certifikovaná technologie přinášející produkty druhé generace přibližující se maximální fotokatalytické účinnosti.

ČSAF byla založena jako 7. fotokatalytická společnost na světě a spojuje kvality předních průmyslových podniků a odborníků v oboru, působících v akademické sféře i průmyslu. Provádí osvětu a v rámci odborných komisí i testování fotokatalytických výrobků a vydávání certifikátů tak, aby zaručila zákazníkům deklarované vlastnosti produktů. Podílí se na integraci mezinárodních struktur za účelem využití fotokatalytického efektu a ochrany spotřebitelů. V úzké spolupráci s Japonskou fotokatalytickou společností (nejstarší), Evropskou fotokatalytickou federací, Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského a dalšími subjekty tvoří a přejímá fotokatalytické standardy.

Členové ČSAF: ADVANCED MATERIALS – JTJ s.r.o., ATG s.r.o., Barvy a laky Teluria s.r.o., Česká společnost normalizační o.s., NANO Detox, s.r.o. , NANO4PEOPLE s.r.o., NanoTrade s.r.o. ,Pardam s.r.o.,, Retap, spol. s.r.o., Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava).
Vědecká rada: Ing. Jiří Rathouský, CSc., prof. Josef Krýsa, doc. Ing. Kamila Kočí, Ph.D, RNDr. Jaromír Jirkovský, CSc., Ing. Jan Šubrt, CSc., Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, Prof. Dr. Lubomír Špaňhel, prof. RNDr. Danihelka Pavel CSc., Doc. Ing. Michal Veselý, CSc., Ing. František Peterka, Ph.D.

Zdroj: http://www.jh-inst.cas.cz/
 

30. 6. 2014