Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Usnesení Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 125. zasedání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 10. dubna 2014 ve Zlíně péčí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně následující usnesení.

1. ČKR zdůrazňuje nezbytnost nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro udržení vysoké úrovně vědeckého výzkumu v České republice. Považuje také za nutné, aby tento operační program odstranil dosavadní disproporce v možnostech čerpání mezi pražskými a mimopražskými vysokými školami.

2. ČKR žádá Vládu ČR, aby umožnila a zajistila možnost dočerpání zbývajících značných finančních prostředků ze stávajících operačních programů.

3. ČKR žádá Vládu ČR, aby se při čerpání budoucích operačních programů neopakovaly stávající překážky, na něž ČKR opakovaně upozorňuje.

4. ČKR jasně deklaruje svoji připravenost spolupracovat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na návrhu novely zákona o vysokých školách.

5. ČKR s velkým znepokojením sleduje situaci kolem Grantové agentury ČR. Vyzývá Vládu ČR k jasným personálním změnám ve vedení Grantové agentury ČR, které povedou k obnovení její důvěryhodnosti.

6. ČKR schválila změny svého Statutu, které se týkají členství v ČKR a funkcí místopředsedů komor ČKR.
7. ČKR žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace o stanovisko k připravovaným podmínkám získání a udržení statutu „organizace pro výzkum a šíření znalostí“ u soukromých vysokých škol.


Ve Zlíně dne 10. dubna 2014

Za Českou konferenci rektorů
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,
předseda

 

11. 4. 2014