Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Předseda Akademie věd udělil čestné oborové medaile

Význační pracovníci Akademie věd převzali 12. září 2013 prestižní ocenění, které jim za účasti osobností české vědy a vzdělanosti předal předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Nejvyšší ocenění De scientia et humanitate optime meritis převzal někdejší ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dr. Zdeněk Havlas. Čestnou oborovou medaili Gregora J. Mendela za zásluhy v biologických vědách převzal bývalý ředitel Biologického centra AV ČR prof. František Sehnal. Čestnou medaili za zásluhy o Akademii věd obdrželi Božena Petschová z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a dr. Vít Našinec, který před odchodem do důchodu působil v Biologickém centru.

 

Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin
Zleva: Zdeněk Havlas, Božena Petschová, Jiří Drahoš, František Sehnal, Vít Našinec
 
Zdeněk Havlas se od studií na Přírodovědecké fakultě UK věnuje teoretické kvantové chemii. V oboru pokračoval i během aspirantury a v ÚOCHB AV ČR – později jako vědecký pracovník tohoto ústavu. Věnoval se teorii slabých mezimolekulových interakcí, teorii reaktivity, struktuře molekulových krystalů, výpočtům elektronicky excitovaných stavů a relativistickým efektům v organických biradikálech. V poslední době se věnuje teorii štěpení singletu (Singlet Fission) s cílem výrazně zvýšit účinnost solárních článků. Publikoval 154 článků, jeho práce byly citovány více než 4700krát (4450krát bez autocitací), h-index 32; nejcitovanější práce je citována více než 900krát a jde o nejcitovanější práci v ÚOCHB. V minulosti obdržel medaili Jana Hellicha za prosazení se v oboru (město Poděbrady, 2008), medaili University v Lovani (2010) a medaili České společnosti chemické (2011). V letech 2002–2012 byl ředitelem ÚOCHB AV ČR. Jeho působení v ředitelské funkci bylo provázené obrovským úsilím; započal změny, které vedly k tomu, že se ústav v současnosti přibližuje k obdobným institucím ve vyspělých evropských zemích (například zavedení tzv. „flat/PI-based structure“, vznik Gilead Sciences Research Center, IOCB lnvited Lecture Series, rekonstrukce areálu ÚOCHB). Zdeněk Havlas je též členem Učené společnosti ČR a Rady vlády pro VaVal.
 
Medaile_Havlas.JPG
Dr. Zdeněk Havlas
 
František Sehnal je celosvětově uznávaným entomologem a významným organizátorem vědecké a vzdělávací činnosti. Je autorem či spoluautorem více než 250 vědeckých publikací (3578 citací dle WoS) a 22 patentových osvědčení. Odchoval 20 českých i zahraničních doktorandů a od roku 1991 přednáší na Jihočeské univerzitě (JU). Je členem redakčních rad 10 renomovaných vědeckých časopisů a jedním z mála Čechů, kteří zastávali významné funkce ve velkých nadnárodních vědeckých organizacích – například předsednictví (2004–2008) a nyní čestné členství ve výboru pro světové entomologické kongresy. Je čestným členem Americké entomologické společnosti a Československé společnosti pro vědu a umění. Obdržel ocenění v USA, SRN, Koreji a Japonsku. Jeho organizační činnost na národní úrovni zahrnovala funkci prorektora JU (1992–1995) a místopředsedy Grantové agentury AV ČR (1998–2001). Je již druhé funkční období členem Akreditační komise MŠMT. Získal též několik ocenění AV ČR. Světovou proslulost získal za práce v oblastech endokrinologie a vývojové biologie hmyzu – zejména za přínos k pochopení mechanismu hormonální regulace ontogenetického vývoje a rozmnožování. Zasloužil se i o využití poznatků ve vývoji biologicky účinných látek hmyzího původu pro regulaci škůdců. V současnosti se s mladšími kolegy věnuje výzkumu hedvábí a praktickému využití jeho komponent v biomedicíně. S týmem dalších spolupracovníků se zabývá hodnocením environmentálních rizik geneticky modifikovaných plodin. Je nesporně jedním z nejvýznamnějších českých biologů, který svými výsledky a pedagogickými schopnostmi ovlivnil několik generací vědců v oblastech fyziologie hmyzu i entomologie, a to nejen u nás, ale v celosvětovém měřítku.
 
Medaile_Sehnal.jpg
Prof. František Sehnal
 
Božena Petschová působí v ÚOCHB AV ČR od roku 1982 v ekonomické oddělení, v pozici zástupce ředitele pro ekonomiku od roku 2003. Současně je dlouhodobým členem Ekonomické rady AV ČR. Jednoznačně největším přínosem Boženy Petschové jsou výsledky práce ekonomického oddělení ústavu, za který zodpovídá, tj. dodržování finanční a rozpočtové kázně, sestavování rozpočtu, plánování investic na daný rozpočtový rok atd. Dále sleduje a koordinuje rovnoměrné čerpání rozpočtu, zpracovává pravidelné rozbory hospodaření s finančními prostředky instituce a přísně dbá na hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. I při správě značných finančních prostředků prochází kontrolami s vynikajícími výsledky. Má velké zásluhy, a to i v celoakademickém měřítku, na výběru a implementaci elektronické verze účetnictví a na správě dokumentů. Díky ní proběhl přechod na elektronickou formu bezproblémově a se zavedením významně pomáhala i jiným ústavům.
 
Medaile_Petschova.jpg
Božena Petschová
 
Vít Našinec ukončil studium biochemie na Přírodovědecké fakultě UK jako promovaný biochemik a nastoupil na pracoviště, kde byla biochemie okrajovou disciplínou. Při zpracování své kandidátské disertace prokázal samostatnost po stránce odborné i administrativní. V roce 1979 přešel do Ústavu experimentální botaniky ČSAV, kde bylo pro jeho práci dobré zázemí, krátce nato však přešel na nově zřizované pracoviště ÚEB v Českých Budějovicích a znovu byl nucen spoléhat se ve výzkumu jenom na sebe. V roce 1989 mu přibyly úřední povinnosti, protože se stal zástupcem ředitele ÚEB a o rok později ředitelem nově vzniklého Ústavu molekulární biologie rostlin, který byl součástí Jihočeského biologického centra ČSAV v Českých Budějovicích. Po zrušení Jihočeského biologického centra a osamostatnění jeho ústavů se Vít Našinec stal též ředitelem Společné technickohospodářské správy biologických pracovišť ČSAV v českých Budějovicích (THS) a tuto funkci vykonával až do roku 2006 (jeho druhé funkční období ředitele ÚMBR skončilo v roce 1998). Po opětovném sloučení pěti ústavů do BC AV ČR byl v roce 2006 jeho ředitelem. Funkci ředitele THS vykonával až do odchodu do důchodu v červenci 2012. Z výše uvedené historie je zřejmé, že Vít Našinec obětoval kariéru vědce organizační práci pro Akademii věd ČR; funkce, kterými byl pověřen, vykonával ku prospěchu celku. Zasloužil se o udržování a postupné zlepšování areálu BC AV ČR v českých Budějovicích, aktivně též mnoho let pracoval v Ekonomické komisi AV ČR.
 
Medaile_Petschova.jpg
Dr. Vít Našinec

 

12. 9. 2013