Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Prémie Otto Wichterleho 2013Aby motivovala talentované vědce a podpořila je k budoucí úspěšné kariéře, uděluje Akademie věd ČR badatelům, kteří již dosáhli vědecké hodnosti a současně v době návrhu na ocenění nepřesáhli 35 let věku, Prémie Otto Wichterleho, pojmenované po světově známém chemikovi a prvním polistopadovém předsedovi ČSAV. (Jeho 100. výročí narození připomeneme v červnovém čísle Akademického bulletinu). V letošním, již dvanáctém ročníku převzalo v Lannově vile 5. června 2013 prestižní ocenění celkem 23 vědců ze všech tří vědních oblastí. 

 

OW_2013_01.jpg

 

I. Oblast věd o neživé přírodě
 
Mgr. Veronica Goian, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR
 
Mgr. Veronica Goian, Ph.D., pracuje od roku 2007 v oddělení dielektrik FZÚ AV ČR a je odbornicí na multiferoické látky. Přestože je mladou vědkyní, své výsledky bádání již publikovala v řadě prestižních mezinárodních odborných titulech (např. Nature, Nature Materials, PRB, JAP), ale také v populárně-vědeckých periodikách. Ve své dosud stěžejní práci Infrared spectroscopy of multiferroics, kterou obhájila titul Ph.D., experimentálně ověřovala mechanismus vazby mezi feroelektrickým a feromagnetickým uspořádáním v nových materiálech, které by mohly mít uplatnění jak v elektronických zařízeních nové generace, tak i např. v základních experimentech věnovaných testování absence elektrického dipólového momentu elektronu.
 
Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
Ústav informatiky AV ČR
 
Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D., nastoupil v roce 2009 do Úl AV ČR do skupiny nelineární dynamiky, mj. studující jevy synchronizace a síťové organizace v lidském mozku. Umožnilo mu to předchozí získání hlubokých znalostí v několika vědních oborech – psychologie, matematického inženýrství a neurověd. V oblasti matematického modelování mozkové činnosti publikoval několik významných výsledků v prestižních vědeckých časopisech, je též spoluautorem studie o měření konektivity lidského mozku v časových řadách z funkční magnetické rezonance. Jaroslav Hlinka se zabývá strukturou a funkční dynamikou složitých systémů organizovaných v síťových strukturách, jako je tomu právě u lidského mozku. Předmětem jeho zájmu je i charakter interakcí a kauzálních vztahů v mnohorozměrných časových řadách meteorologických veličin. Kromě základního výzkumu se věnuje i výzkumu aplikovanému – např. je spoluřešitelemprojektu Neurotypologie televizních pořadů.
 
Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR
 
Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D., je oceněn za průkopnické práce v oblasti interakce velmi intenzívního rentgenového záření s hmotou, jež umožnily zásadní pokrok v porozumění chování hmoty za extrémních podmínek. Badatel vytvořil fenomenologickou teorii erozních procesů v materiálech ozářených svazky rentgenových laserů. Ta rozšiřuje specifika ablačního a desorpčního módu do oblasti intenzívního krátkovlnného záření a zároveň identifikuje i nový, přechodový mód eroze materiálů energetickými fotony. Jeho existenci vědec prokázal i experimentálně, např. na laseru FLASH v Hamburku. Jaromír Chalupský je autorem několika metod umožňujících rekonstrukci podélného i příčného prostorového rozložení intenzity fokusovaného svazku rentgenového laseru z tvaru ablačního poškození vhodně zvoleného pevnolátkového terčíku. Aplikační potenciál mají i další badatelovy výsledky – využití specifických vlastností intenzivního rentgenového záření k přímému nanostrukturování povrchů technicky významných materiálů. Jaromír Chalupský též přispěl ke stanovení prahu poškození hladkých i strukturovaných povrchů různých materiálů jediným laserovým impulzem.
e-mail: chal@fzu.cz
 
RNDr. Martin Ledinský, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR
 
RNDr. Martin Ledinský, Ph.D.,se věnuje především mikrospektroskopii Ramanova rozptylu v Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur FZÚ AV ČR. Ve své práci se zaměřuje na mapování Ramanova rozptylu a fotoluminiscence v kombinaci s mikroskopií atomárních sil. Zkoumá především nanostruktury založené na tenkých vrstvách a nanostrukturách křemíku, diamantu nebo organických polovodičů apod.Za jeho nejvýznamnější výsledek lze označit novou metodu určování krystalinity tenkých křemíkových vrstev, tedy rozhodujícího parametru pro použití v tenkovrstvých solárních článcích. Tato práce má ohlas na dalších pracovištích (získala 20 cizích citací). V květnu 2009 badatel obhájil disertační práci s názvem Optoelektronické a strukturní vlastnosti tenkých vrstev křemíku.Martin Ledinský je autorem nebo spoluautorem 56 článků v recenzovaných mezinárodních časopisech a 23 příspěvků na domácích i zahraničních konferencích. Byl klíčovým členem řešitelského týmu Centra základního výzkumu LC06040 Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku a evropského projektu 7. rámcového programu PolySiMode.
 
Ing. Babak Mahdian, Ph.D.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
 
Ing. Babak Mahdian, Ph.D.,patří v ÚTIA AV ČR k nejtalentovanějším vědeckým pracovníkům nastupující generace. Pozoruhodných výsledků, zejména v oboru ověření pravosti digitálních snímků, dosáhl již během doktorského studia. Po obhajobě disertační práce v oblasti počítačového zpracování obrazu získal od GA ČR postdoktorský grant, jenž mu umožnil úspěšně rozvinout některé zajímavé metody autentifikace obrazových dat ve formátu JPEG. Babak Mahdian měl klíčovou roli v úspěšném tříletém projektu, který řešil pasivní metody ověření pravosti digitálních obrazů. V současnosti působí v týmu dalšího projektu ÚTIA, jenž má rozvinout možnosti autentifikace digitálních videí. Je též členem řešitelského týmu projektu Prostředky pro identifikaci obrazového záznamového zařízení, autentifikaci a rekonstrukci obrazu, řešeného ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR. Babak Mahdian vystupuje na mezinárodních konferencích, publikuje v prestižních odborných časopisech a zapojil se do transferu výsledků výzkumu do praxe. Dokumentuje to např. cena Česká hlava 2011 v kategorii Industrie či převzetí první ceny od starosty města New York za vítězství v mezinárodní soutěži New York City Next Idea 2011.
 
Ing . Jakub Šístek, Ph.D.
Matematický ústav AV ČR
 
Ing. Jakub Šístek, Ph.D., se ve své práci v MÚ AV ČR zabývá metodami rozkladu oblastí. Tyto techniky umožňují řešit rozsáhlé problémy mechaniky několikanásobně rychleji, než je dnes běžné. Z matematického pohledu jde o řešení rozsáhlých soustav lineárních algebraických rovnic, které vznikají použitím metody konečných prvků na rovnice matematické fyziky (např.rovnice pružnosti, rovnice vedení tepla, rovnice proudění).Mohou obsahovat až miliony neznámých. Metody rozkladu oblasti vedou na přirozené rozdělení úlohy na mnoho menších problémů odpovídajících tzv.subdoménám. Tyto úlohy jsou pak řešeny zároveň na mnoha procesorech paralelních počítačů, které dnes mají desítky, ale za několik let pravděpodobněmiliony výpočetních jader. Využití lze najít i v řadě dalších oblastí vědy a techniky – od strukturních analýz až po modelování turbulence. Vývoj matematických metod a algoritmů vhodných pro tyto aplikace představuje velkou výzvu pro současnou numerickou analýzu.
 
Mgr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Astronomický ústav AV ČR
 
Mgr. Jiří Štěpán, Ph.D., je mladým vědeckým pracovníkem slunečního oddělení ASÚ AV ČR, působí v oblasti teorie a modelování přenosu polarizovaného záření v horních vrstvách sluneční atmosféry. Zabývá se především studiem formování spektrálních čar se započtením rozptylové rezonanční polarizace a její modifikace prostřednictvím Zeemanova a Hanleho jevu. Předmětem jeho zájmu jsou aktivní oblasti Slunce, ale i magnetismu klidné chromosféry. Je autorem numerického kódu, prvního svého druhu, sloužícího k třírozměrné syntéze polarizovaných čar vícehladinových atomů v tzv. non-LTE podmínkách se započtením všech relevantních kvantově­elektrodynamických procesů. S využitím toho nástroje a realistických 3D magnetohydrodynamických(MHD) modelů sluneční atmosféry nyní pracuje na kvantitativní diagnostice magnetických polí klidné sluneční chromosféry. Ta zaujímá více než 90 % slunečního povrchu a její magnetismus je klíčový pro porozumění mechanismu šíření plazmových vln, a tím i pro pochopení celkové energetické bilance sluneční atmosféry.
 

OW_2013_01.jpg

 
II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd
 
Mgr. Petr Cígler, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 
Těžištěvědecké práce Mgr. PetraCíglera, Ph.D., se dotýká využití nových molekul apovrchově modifikovaných nanočástic pro tvorbu funkčních systémů, které jsou uplatnitelné vdiagnostice a terapii chorob a v materiálovém inženýrství. Práce DNA-contro/led assembly of a NaTI lattice structure from gold nanoparticles and protein nanopartic/es byla zveřejněna vprestižnímčasopisu Nature Material s . Další oblastí, kteroudr. Cígler rozvíjí, je příprava nanosond pro diagnostiku a terapii chorob. Jsou založenyna specifických vlastnostech nanokrystalů diamantu obsahujících v krystalovéížce fluorescenční poruchy. Fluorescenční nanodiamanty jsou jedinými známými částicemi, jejichž fluorescence je zcelaodolná k fotodegradaci.Týmu vedenému dr. Cíglerem se podařilo vyvinout techniku zesilujícíjasnostčástico celý řád. Spočívávnoobjevených podmínkáchtvorby fluorescenčních poruch a speciálnímtypu oxidace diamantového povrchu. Tato průlomopráce byla přijata k publikování v časopise Nanoscale.
 
RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 
RNDr. MartinDračínský, Ph.D., je odroku 2006 zaměstnánvodděleníNMR spektroskopie ÚOCHB AV ČR.Věnuje se strukturníanalýze přírodníchi syntetickýchorganických látek a rozvoji experimentálníchmetod i teoretickýchaspektů NMR spektroskopievroztocích a v pevném stavu. Zabývá se napříkladmodelovánímvlivu rozpouštědlanebo vibračních pohybů molekul naNMR spektra a jeho práce na toto téma jsou hojně citovány. Další oblastí jeho vědeckého zájmu jsou nukleovékyselinyajejichsyntetické analogy. Zabývá se například tautomerními rovnováhami v bazích nukleovýchkyselin, dokázalexperimentálněpotvrditexistenci neobvyklých tautomerů a C­ protonovanýchpyrimidinovýchbází a vysvětlit mechanismusjejichvzniku.Tytoznalostipotévyužil k přípravě biologicky aktivníchlátekse selektivně zavedeným radioizotopovýmznačením, kteréje potřebnépro sledování osudu těchto látek v organismech.
 
Mgr. Martin Hrubý, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 
Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., pracuje v oddělení Nadmolekulárních polymerních systémů. Zabývá se polymerními radiofarmaky, aktivně se podílel na založení radiochemické laboratoře v ÚMCH AV ČR. Během své vědecké kariéry pracoval na různých projektech (plynová chromatografie přírodních látek z lišejníků, chemie cyklodextrinů, syntéza chelatačních polymerních ionexů, biologické efekty sloučenin titanu na rostliny a elicitace produkce farmakologicky aktivních substancí v rostlinách, polymerní micelární „drug delivery“ systémy pro protinádorová léčiva, implantovatelné „drug delivery“ systémy pro tkáňové inženýrství, polymerní radiofarmaka). Jeho silnou stránkou je zejména schopnost kreativně propojovat znalosti mezi odlišnými obory, vedoucí k novým perspektivním projektům. Publikoval 51 článků v impaktovaných vědeckých časopisech (530 citací včetně autocitací, 448 citací bez autocitací, H-index = 12), 3 příspěvky do monografií, 2 patenty a 1 užitný vzor.
 
Mgr. Jana Humpolíčková, Ph.D.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 
Mgr. Jana Humpolíčková, Ph.D., začala pracovat v laboratoři biospektroskopie pod vedením docenta Martina Hofa v říjnu 2000 jako studentka Přírodovědecké fakulty UK v rámci své diplomové práce v oboru fyzikální chemie. Od ledna 2006 je Jana Humpolíčková zaměstnancem ÚFCH JH AV ČR. V současné době se zabývá koordinací několika výzkumných projektů týkajících se studia buněčných membrán. Je hlavní autorkou pěti prací, které mohou být považovány za pionýrské. Čtyři z nich byly zveřejněny v časopise Biophysical journal. Mimo jiné v nich studovala vliv spřažení specifických membránových komponent v důsledku vazby pěti-valentního toxinu na fázové chování modelové membrány v blízkosti kritického bodu. Tyto fázové a strukturní změny v modelových membránách úzce souvisí s problematikou regulace buněčné komunikace. Práce je unikátní především tím, že používá mikroskopické techniky, které přesahují rozlišení fluorescenčních mikroskopů.
 
RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 
Hlavním výzkumným tématem RNDr. Lukáše Cholevy, Ph.D., je role hybridní asexuality obratlovců v evoluci jejím sekundárním vznikem hybridizací a evolučními mechanismy, kterými se udržuje. Dále se zabývá vlivem asexuálních hybridních klonů na jejich rodičovské druhy. Studuje metodiky,které umožní poznat, zda dnes sexuálně se rozmnožující druh prošel klonální fází a zda populačně genetická data nesou signál pro testování známých hypotéz o negativní roli asexuality v dlouhodobé evoluci. V oblasti studia rozšíření, složení, evoluční dynamiky hybridních asexuálních klonů sekavců rodu Cobitis dosáhl naprosto unikátních výsledků a podstatným způsobem přispěl k poznání a pochopení evoluční úlohy klonálně se rozmnožujících obratlovců. Je to tedy příspěvek k pohledu na klonalitu obratlovců obecně. Jeho velkým metodickým přínosem je kombinace metod molekulární fylogenie a fylogeografie s teoretickým modelováním dynamik asexuálních systémů.
 
RNDr. Petr Chytil, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 
RNDr. Petr Chytil, Ph.D., se studiu polymerních systémů pro dopravu léčiv věnoval v rámci oddělení biolékařských polymerů ÚMCH AV ČR již jako student magisterského studia PřF UK. Svoji vědeckou činnost zaměřil na vývoj polymerních systémů umožňujících cílenou dopravu kancerostatik do pevných nádorů a zajišťujících řízené uvolňování léčiva v nádorech nebo nádorových buňkách. Pro dosažení tohoto cíle syntetizuje polymery lišící se nejen strukturou, ale i molekulární architekturou polymerního skeletu. Při syntézách využívá moderních metod řízených polymeračních procesů, které mu umožňují přípravu nové generace větvených, hypervětvených, micelárních a polymerem modifikovaných nanočásticových nosičů léčiv vhodných pro efektivní terapii nádorových onemocnění. Zvláště jeho micelární systémy vykazují mimořádné protinádorové účinky, a to nejen v in vitro pokusech, ale především in vivo. Získané výsledky však nejsou jen předmětem akademického bádání a publikování ve vědeckých časopisech. Jeho výsledky jsou i předmětem čtyř již udělených patentů.
 
Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR
 
Jeho diplomová práce „Ekologie a taxonomie rodu Geosmithia“ byla v roce 2002 oceněna jako nejlepší diplomová práce vypracovaná v MBÚ. Po úspěšné obhajobě si postupně vytvořil vlastní skupinu zaměřenou na poznání evoluce, ekologie, diverzity a klasické i molekulární taxonomie hub spojených s hmyzem a endofytů dřevin, s hlavním cílem poznání vlastností vysvětlujících jejich virulenci. Dr. Kolařík zvládá a zavádí moderní metody, je schopen kombinovat klasické i molekulární přístupy v taxonomii, je schopným pedagogem a v neposlední řadě by měl být zmíněn i jeho dar poutavě popularizovat vědu co nejširší veřejnosti. Je autorem nebo spoluautorem pěti desítek recenzovaných článků. Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika domácích a zahraničních grantů a je jedním z klíčových pracovníků MBÚ pro projekt BIOCEV.
 
RNDr . Roman Kuchta, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR
 
RNDr. Roman Kuchta, Ph.D., projevilzájem o studium parazitů již na úplném začátku svého bakalářského studia na Přírodovědecké (tehdy Biologické) fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Bakalářské inásledné magisterské studium úspěšně zakončil obhajobami prací zaměřených na systematiku rybích tasemnic a jejich biologii. V následném doktorském studiu, které zakončil obhajobou doktorské disertace v roce 2007, se zabýval revizí rozsáhlé skupiny evolučně starých tasemnic řádu Pseudophyllidea s celou řadou lékařsky a veterinárněvýznamných zástupců (škulovec, řemenatka, Bothriocepha/us, Triaenophorus apod.). Po skončení doktorskéhostudia získalR. Kuchta prestižní Fulbrightovo stipendium a během 10 měsíců strávených v laboratořiprof. J. Cairy ve Storrs (Universityof Connecticut)v USA studoval endohelminty paryb. I přes své mládí je dnes Roman Kuchta jedním zmezinárodně respektovaných odborníků v oblasti systematiky tasemnic.
 
Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 
Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D., je výjimečnou a mimořádně perspektivní vědkyní, která se již nyní, i přes svůj mladý věk, řadí mezi nejlepší pracovníky ústavu. Vyvinula jedinečné metodické přístupy v oblasti proteomiky kmenových buněk. Její výsledky byly nejen publikovány ve vysoce impaktovaných časopisech daného oboru, ale také vedly k velmi úspěšné spolupráci s několika zahraničními laboratořemi, zejména s Johns Hopkins University v Baltimoru a University of California v San Diegu. Nyní badatelka připravuje spolupráci s University of Minho (Portugalsko) v oblasti využití mesenchymovýchkmenových buněk a jimi sekretovaných faktorů v regenerativní medicíně.
 

OW_2013_01.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 
III. Oblast humanitních a společenských věd
 
Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR
 
Mgr. Josef Bernard, Ph.D., se ve své vědecké práci zaměřuje na analýzu fungování komunální politiky (především v malých venkovských obcích) a na problematiku politické a občanské participace, řeší témata související se sociologií venkova a mezinárodní migrací. Do české sociologie přináší nová témata a rozvíjí nové přístupy a metodologie. Byl hlavním řešitelem grantového projektu Samospráva malých obcí a jejich endogenní rozvojový potenciál a v současné doně je spoluřešitelem projektu Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v Česku: koncentrační nebo difuzní procesy? Josef Bernard patří mezi nevelkou skupinu sociologů, kteří mají zároveň výborný přehled v teorii, ovládají metodologii kvantitativních sociologických šetření a dovedou analyzovat získaná data sofistikovanými statistickými metodami, včetně metod využívajících Geografické informační systémy.
 
Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 
Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D., patří mezi nejperspektivnější výzkumné pracovníky ústavu. Etablovala se jako mezinárodně respektovaná odbornice na tématiku náboženských a etnických menšin (především dějin židovských menšin) ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století a také na tématiku uprchlíků a migrací. Výzkum v obou hlavních směrech svého vědeckého zájmu završila publikováním monografií („ Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách, 1918–1938“ a „ Nejisté útočiště: Československo a uprchlíci před nacismem, 1933–1938“, jako spoluautorka). Obě práce se dočkaly cizojazyčného vydání v prestižních zahraničních nakladatelstvích (první anglicky v Berghahn Books, druhá německy v Böhlau Verlag). Její publikace o dějinách Židů v českých zemích získala prestižní mezinárodní cenu časopisu Choice.
 
Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR
 
Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D., se zabývá problémy paleoekonomie, zejména doby železné (tj. způsoby obživy, socio-ekonomická struktura společnosti, směna a obchod, vývojové cykly společností), problematikou centrálních sídel, krajinnou archeologií a v současné době také aplikacemi nových postupů sociálních simulací v archeologii. Od roku 2012 je řešitelkou grantu Social modelling as a tool for understanding Celtic society and cultural changes at the end of the Iron Age.Projekt řešený ve spolupráci s katedrou informatiky UHK se věnuje sociálním simulacím a multiagentnímu modelování – metodám, které se v Evropě v současné době teprve postupně prosazují. Cílem projektu je přispět pomocí dosud nevyzkoušené metody k interpretaci kulturních změn v 1. století př. n. l., zároveň ale také zpřístupnit její postupy širší badatelské obci.
 
Mgr . Vendula Hnídková , Ph.D .
Ústavdějin uměníAV ČR
 
Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D., se zaměřuje na studium architektury a vizuální kultury 19.–21. století. K ústředním tématům jejího zájmu patří zejména meziválečná architektura s důrazem na osobnost Pavla Janáka. V roce 2011obhájila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze dizertační práci Pavel Janák - Organizátor života, řadu zjištění vycházejících z doktorské práce publikovala ve studiích v časopisech Umění, Centropa a Kritische Berichte. Vydala dvě samostatné publikace: připravila k vydání texty architekta Pavla Janáka s odborným úvodem (Pavel Janák, Obrys doby, Praha 2009), u příležitosti nově otevřené výstavy Národní styl. Kultura a politika (Národní galerie v Praze, 2013) vydává stejnojmennou publikaci. Výčet aktivit a mezinárodní renomé autorky (viz účast na mezinárodních kongresech a konferencích) řadí Vendulu Hnídkovou k nejperspektivnějším představitelům oboru dějin umění.
 
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR
 
Sinolog Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D., patří k nejdůležitějším pracovníkům ústavu podílejících se jak na jeho koncepčním formování, tak i praktickém chodu (v krizovém roce 2012 byl redaktorem ústavních časopisů Nový Orient a Archiv Orientální). Ve své vědecké práci se dlouhodobě věnuje středověkým dějinám Číny – se zaměřením na politické, institucionální a sociální dějiny období rozdrobení (3.– 6. století), otázky čínských i ne-hanských elit a procesy politické a mocenské legitimizace. V současnosti se dr. Hrubý zaměřuje na utváření a vývoj hraničních oblastí čínské civilizace a sledování interakcí podél kulturní hranice od severních stepí přes sino-tibetské pomezí až po jihozápadní pohraničí, v němž se hanská civilizace dostává do kontaktu se světem buddhistické jihovýchodní Asie. Ve své práci se snaží mapovat kulturní kontakty, mocenské soupeření i hanskou expanzi do prostoru Tibetu, Yunnanu a přilehlých států jihovýchodní Asie od středověku po současnost. Do okruhu jeho zájmů patří rovněž i buddhistická kultura a umění Číny a Tibetu.
 
PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.
Historický ústav AV ČR
 
PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., se přes své mládí řadí ke špičkovým vědeckým pracovníkům se zaměřením na dějiny střední Evropy 20. století, s orientací na národní socialismus a jeho následky – ohlas u široké veřejnosti měla např. jeho poslední monografie Bez výčitek… Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha. Jeho zkoumání nacistických zločinů v komparaci s dalšími evropskými zeměmi, založené zejména na dlouhodobém studiu německých materiálů v Berlíně, tak překročilo národní rámec a posunulo dosavadní výzkum zpracovávající zejména české archivní materiály kvalitativně o stupeň výš a umožnilo mu – na základě znalosti nových trendů v zahraniční literatuře, zejména prací Christophera Browninga a dalších – položit nové otázky ve výzkumu vztahu pachatelů a jejich obětí. Vojtěch Kyncl je badatel evropského zaměření, za pouhý rok od nastoupení do Historického ústavu AV ČR se zúčastnil řady zahraničních vystoupení (mj. Londýn, Kodaň, Istanbul).
 
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR
 
Předmětem odborného zájmu PhDr. Ondřeje Ševečka, Ph.D., jsou hospodářské a sociální dějiny 20. století. Ve své badatelské práci se zaměřuje zejména na problematiku moderních urbánních dějin (městské plánování, průmyslová města – zvláště typ „company town“) a dějin podnikání (fordismus, racionalizační hnutí, tovární práce). V roce 2009 publikoval svou první monografii Zrození Baťovy průmyslové metropole. Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech 1900–1938. Na příkladu firmy Baťa modelově analyzuje procesy související s pronikáním fordismu na evropský kontinent. Zvláštní důraz klade především na objasnění sociálních souvislostí rozvoje baťovského podnikání, jehož integrální součástí bylo budování specifického městského prostředí. V roce 2011 uspořádal úspěšnou mezinárodní konferenci Company Towns of the Baťa Concern. Svým interdisciplinárním pojetím překračuje rámec úzce historického pohledu na téma, o čemž svědčí mj. i ohlas mezi badateli, kteří se zabývají dějinami architektury či sociologií města.
 

10. 6. 2013