Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2005  > listopad  > obsah

Etymologické symposion

Obrázek k článku 

V prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se ve dnech 6.–8. září 2005 konala mezinárodní vědecká konference Etymologické symposion Brno 2005, kterou uspořádalo etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR v Brně.

Konference s podtitulem Příspěvky z oboru slovanské etymologie se zúčastnilo na padesát vědců ze slavistických pracovišť jedenácti evropských zemí (Běloruska, Bulharska, Česka, Itálie, Makedonie, Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Srbska a Černé Hory). Po konferencích z let 1999 a 2002 (viz Akademický bulletin č. 11, 1999, s. 18–19 a č. 11, 2002, s. 22–23) šlo již o třetí podobnou akci konanou v Brně.

Akci zaštiťovali předseda Akademie věd ČR prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., a primátor města Brna PhDr. Richard Svoboda. Finančně ji podpořily Grantová agentura ČR a firma Vinselekt doc. Ing. Miloše Michlovského, CSc.

Při zahájení konference přivítala účastníky jedna z organizátorek akce – PhDr. Helena Karlíková, CSc., vedoucí etymologického oddělení ÚJČ AV ČR. Po ní promluvil člen Akademické rady AV ČR PhDr. Petr Nejedlý, který se zamyslel nad vzájemným vztahem exaktních a humanitních věd. Zvláštní postavení humanitních věd ve společnosti zmínil rovněž vedoucí Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU v Brně a předseda České asociace slavistů prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. Předseda Českého komitétu slavistů prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc., při této příležitosti zdůraznil, že setkání je nejen akcí vědeckou, ale i společenskou.

Vlastní vědecký program probíhal formou jednání v plénu a byl rozdělen do bloků, v nichž autoři přednesli své příspěvky v podobě referátu nebo kratšího sdělení. Jejich obsahem byla především etymologická analýza jednotlivých slov či celých slovních rodin, sémantický vývoj určitých věcných okruhů slovanské slovní zásoby, otázky foneticko-fonologické, morfologické a slovotvorné, problémy klasifikace jazyků, jejich kontaktů apod. Zazněly však i příspěvky, v nichž se autoři nad významem etymologie jako vědního oboru zamýšleli obecněji. O jednotlivých poznatcích a názorech se hovořilo i v diskuzích, které po každém bloku následovaly.

Během konference měli účastníci také možnost si přímo na místě prohlédnout a koupit odbornou jazykovědnou literaturu. Vítaným zpestřením vědeckých jednání byla exkurze do kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova a na hrad Pernštejn.

Po oficiálním závěru konference se v etymologickém oddělení ÚJČ uskutečnilo zasedání Etymologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů. Hlavním úkolem tohoto v pořadí již třetího zasedání bylo zformulovat návrh tématu pro tzv. tematický blok z oboru slovanská etymologie pro 14. mezinárodní kongres slavistů, který se uskuteční v roce 2008 v Makedonii. Jednání vedl předseda Etymologické komise prof. Aleksandr Loma z Bělehradu, který na kongresu v Lublani ve funkci vystřídal ustavující předsedkyni PhDr. Evu Havlovou, CSc., z etymologického oddělení ÚJČ. (Myšlenka založit Etymologickou komisi při Mezinárodním komitétu slavistů vzešla právě z jednání na etymologickém sympoziu v roce 1999.)

Brněnská jazykovědná konference, za jejíž zdárný průběh patří dík především oběma organizátorkám – PhDr. Heleně Karlíkové, CSc., a PhDr. Iloně Janyškové, CSc., z etymologického oddělení ÚJČ AV ČR –, se nesla v příjemné přátelské atmosféře a prohloubila kontakty, které brněnské pracoviště navázalo při minulých sympoziích. Organizátorkám se tak splnilo přání založit tradici etymologických konferencí, které vědcům umožní prezentaci nejnovějších lingvistických poznatků a jejich vzájemnou konfrontaci.

Příspěvky přednesené na sympoziu budou publikovány v recenzovaném sborníku Studia etymologica Brunensia 3, který by měl vyjít v druhé polovině příštího roku, a navázat tak na sborníky dvou předcházejících konferencí (Studia etymologica Brunensia 1, Studia etymologica Brunensia 2).

Jana Komárková, Vít Boček,
etymologické oddělení,
Ústav pro jazyk český AV ČR