Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2002  > listopad  > obsah

Etymologické symposion Brno 2002

 

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

 

Jméno brněnského jazykovědce Antonína Matzenauera, středoškolského profesora, vyučujícího v letech 1852-1887 český a německý jazyk a historii na c.k. německé vyšší reálné škole v Brně, je dnes málo známé, i když v řadě starších etymologických prací, býval citován a uznáván. Jeho kniha Cizí slova ve slovanských řečech, vydaná v roce 1870 v Brně jako kritická reakce na spis Františka Miklošiče Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen (1867), mu zajistila čestné místo mezi jazykovědci zabývajícími se srovnávací slovanskou filologií a etymologií. Jeho druhá kniha Příspěvky ke slovanskému jazykozpytu, vlastně etymologický slovník slovanských jazyků zahrnující výběrově písmena A-L, je knižním vydáním rozsáhlého souboru článků z let 1880-1884. V Listech filologických na pokračování vycházely až do roku 1893 a obsahovaly výklad slov z další části abecedy, a to až do písmene S.

 

Ačkoliv s Matzenauerovými etymologickými výklady dnes nelze beze zbytku, je škoda, že jeho dílo pomalu upadá v zapomnění. V příštím roce uplyne 180 let od jeho narození a 110 let od jeho úmrtí (narodil se 11. září 1823 v Horní Moštěnici u Přerova a zemřel 4. prosince 1893 v Brně). Při této příležitosti uspořádalo etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v přednáškovém sále Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně mezinárodní vědeckou konferenci Etymologické symposion Brno 2002 (s podtitulem Příspěvky z oboru slovanské etymologie). Pod záštitou předsedkyně Akademie věd České republiky doc. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., a primátora města Brna RNDr. Petra Duchoně a za finanční podpory Grantové agentury České republiky se sjelo na 50 vědců ze slavistických pracovišť 12 evropských zemí (Běloruska, Bulharska, České republiky, Finska, Irska, Jugoslávie, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska a Slovenska).

Slavnostního zahájení se zúčastnili a účastníky pozdravili místopředsedkyně Akademie věd ČR doc. dr. Lydia Petráňová, CSc., primátor města Brna RNDr. Petr Duchoň, ředitelka Ústavu pro jazyk český AV ČR dr. Světla Čmejrková, DrSc., děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity dr. Jan Pavlík a předseda Českého komitétu slavistů prof. dr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Vlastní vědecký program probíhal formou plenárního jednání, což nevystavovalo účastníky konference nepříjemným dilematům při výběru sekcí a poskytovalo široký prostor k vzájemné výměně názorů. Referující se ve svých příspěvcích zabývali řadou zajímavých otázek týkajících se např. kontaktů slovanských jazyků navzájem, ale i slovanských jazyků s jinými indoevropskými jazyky neslovanskými (řečtinou, jazyky baltskými, germánskými aj.), a to především v oblasti lexika (výpůjčky, kalky), vztahů jazyka a kultury ("kulturní" etymologie, etnolingvistika), perspektivami etymologie jako diachronní jazykovědné disciplíny atd. Klíčovými byly referáty předkládající etymologické výklady jednotlivých slov i celých slovních rodin, příspěvky zabývající se analýzou sémantického vývoje určitých věcných okruhů slovanského, resp. indoevropského lexika. Velký prostor byl věnován i problémům foneticko-fonologickým, otázkám z oblasti slovotvorby a morfologie. Vesměs šlo o referáty odborně velmi fundované a přínosné.

Konference Etymologické symposion Brno 2002 byla v pořadí už druhou konferencí, kterou uspořádalo etymologické oddělení ÚJČ. První se uskutečnila v roce 1999 ve Šlapanicích u Brna (v. zprávu v Akademickém bulletinu 11, 1999, s. 18-19) a příspěvky z tohoto sympozia vyšly ve sborníku Studia etymologica Brunensia 1 (ed. I. Janyšková a H. Karlíková, Praha, Euroslavica 2002). Velkým přínosem letošní konference je - kromě odborné stránky - také to, že kontakty, které brněnské pracoviště navázalo nebo oživilo na minulé konferenci, byly tímto dalším setkáním prohloubeny a z účastníků konference, jinak zástupců vlastně všech slavistických pracovišť, na jejichž půdě dnes vznikají etymologické slovníky jednotlivých slovanských jazyků (v Brně vzniká, jak známo, Etymologický slovník jazyka staroslověnského, vycházející po sešitech od r. 1999), se stala profesně i lidsky velice spřízněná společnost, těšící se na každé další obohacující setkání.

Součástí programu bylo zasedání etymologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů, která už rok pracuje pod vedením dr. Evy Havlové, CSc. Členové této komise zde měli příležitost konkretizovat své představy o kulatém stolu, který tato komise bude organizovat na 13. mezinárodním kongresu slavistů v Lublani. (Iniciativa založit etymologickou komisi při Mezinárodním komitétu slavistů vzešla z jednání na Etymologickém symposiu v roce 1999.)

Vítaným doplňkem vědeckých jednání byla prodejní výstava nejnovější české jazykovědné literatury v místě konání konference a okružní jízda Brnem s prohlídkou pamětihodností.

Setkání slavistů z celé Evropy se v Brně s úspěchem uskutečnilo, jak bylo zmíněno, už podruhé. Snad se tímto zvyšuje pravděpodobnost opakování těchto setkávání i v budoucnosti, zvláště, když je to přání nejen organizátorů, ale i účastníků těchto konferencí. Stejně tak sborník z tohoto sympozia, který by měl vyjít pod názvem Studia etymologica Brunensia 2 v první polovině příštího roku, má ambice stát se součástí periodické řady konferenčních nebo jinak tematizovaných sborníků.

PhDr. Helena Karlíková, CSc., Ústav pro jazyk český AV ČR