Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1999  > listopad  > obsah

Setkání etymologů z celé Evropy

Ve dnech 7. - 9. září 1999 se ve Šlapanicích u Brna uskutečnila mezinárodní vědecká konference Etymologické symposion Brno 1999, s podtitulem "Slovanská etymologie v indoevropském kontextu". Toto reprezentativní setkání jazykovědců z řady evropských zemí uspořádalo v Centru pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně, které je jediným pracovištěm v České republice zabývajícím se slovanskou etymologií. Etymologie, diachronní jazykovědná disciplína odhalující pomocí speciálních vědeckých metod a jejich kombinací původ slov, má v Brně dlouholetou tradici. Dnešní pracoviště je pokračováním etymologického oddělení, jež bylo v roce 1952 zřízeno při tehdejším Slovanském ústavu zásluhou prof. Václava Machka. Na současném etymologickém pracovišti, na jehož půdě vzniká Etymologický slovník jazyka staroslověnského (vychází po sešitech od roku 1989), dodnes působí dva přímí Machkovi žáci, prof. dr. Adolf Erhart, DrSc., a dr. Eva Havlová, CSc. Právě připomenutím životního jubilea Evy Havlové, významné představitelky české i evropské etymologie, mělo mimo jiné být i toto vědecké sympozium. Organizátorky konference, dr. Ilona Janyšková, CSc., a dr. Helena Karlíková, CSc., její žákyně kráčející v jejích stopách, tímto způsobem vzdaly hold své školitelce a kolegyni.

Pod záštitou primátora města Brna RNDr. Petra Duchoně a ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR prof. dr. Jiřího Krause, DrSc., a za finanční podpory Grantové agentury České republiky se ve Šlapanicích u Brna shromáždilo na 50 vědců ze slavistických pracovišť 11 evropských zemí (Běloruska, Bulharska, České republiky, Finska, Jugoslávie, Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska a Slovinska). Konferenci zahájil ředitel ÚJČ AV ČR prof. dr. Jiří Kraus, DrSc. Jménem předsedy Akademie věd ČR prof. dr. Rudolfa Zahradníka, DrSc., a jménem celé akademické rady pozdravila účastníky konference doc. dr. Lydia Petráňová, CSc.; z pověření děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity doc. dr. Jiřího Seidla, CSc., jménem kolegia děkana a vědecké rady této fakulty popřál šťastný průběh konferenci proděkan pro vědu a výzkum FF MU prof. dr. Jiří Štědroň, CSc.

Jak při slavnostním zahájení připomněl prof. dr. Adolf Erhart, DrSc., podnětů k uspořádání této konference bylo více. V letošním roce si totiž připomínáme několik kulatých jubileí významných českých jazykovědců. Letos uplynulo 170 let od smrti patriarchy naší slavistiky Josefa Dobrovského. Před 100 lety se narodil ve své době významný jazykovědec Josef Miroslav Kořínek. V tomto roce by se 90 let dožili František Kopečný, Arnošt Lamprecht a Antonín Mátl, všichni vynikající slavisté, úzce spjatí i s dnešním etymologickým pracovištěm.

Vlastní vědecký program nebyl členěn do sekcí, ale probíhal formou jednání v plénu. Při úzkém tematickém vymezení sympozia byl tento způsob jednání velmi důležitý, neboť jedině tak mohl být poskytnut všem zúčastněným především v diskuzi prostor k vzájemné výměně nových poznatků, názorů a zkušeností. Ve svých referátech, po vědecké stránce vysoce odborných a přínosných, se autoři zabývali etymologickou analýzou jednotlivých slov i celých slovních rodin, onomaziologicko-semaziologickým vývojem různých věcných okruhů slovní zásoby slovanských jazyků ve srovnání s indoevropskými jazyky neslovanskými, vyjadřovali se k foneticko-fonologickým, morfologickým i syntaktickým problémům slovanských jazyků v určitém historickém období i k postavení etymologie mezi jinými vědními obory. Za významný přínos šlapanického sympozia je třeba pokládat i to, že se zde setkali zástupci všech slavistických pracovišť, na jejichž půdě dnes vznikají etymologické slovníky jednotlivých slovanských jazyků. Byli tu autoři připravující Bălgarski etimologičen rečnik ze Sofie, z Krakova přijeli tvůrci Słowniku prasłowiańskiego, Słownik etymologiczny kaszubszczyny byl zastoupen autorkou z Varšavy, Etimološki slovar slovenskega jezyka členkou autorského kolektivu ze slovinské Lublaně. Etimologičeskij slovar´ slavjanskich jazykov reprezentovali etymologové z Moskvy, z běloruského Minsku přijeli filologové vydávající Etymalahičny slounik belaruskaj movy. Sympozia se zúčastnili i členové slavistického pracoviště v Bělehradě, na jehož půdě se připravuje Etimološki rečnik srpskog jezika. Protože šlo o akci v posledních 20 letech v evropských poměrech unikátní, je více než samozřejmé, že povinností organizátorů je vydat materiály sympozia ve sborníku. O tuto knihu se očekává velký zájem z vědeckých kruhů evropských i mimoevropských a tomu bude přizpůsobena její forma i způsob vydání (vyjde v první polovině roku 2000 v nakladatelství Euroslavica, pro slavistiku prestižním), v rozsahu cca 500 stran.

Vítaným doplněním a zpestřením nabitého programu byla prodejní výstava nejnovější jazykovědné literatury české provenience v místě konání konference a exkurze po stopách bitvy u Slavkova, která se konala v bezprostřední blízkosti Šlapanic. Evropští etymologové se tak mohli na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá z klasické literatury proslavené tolstojovské "slavkovské nebe".

Charakteristická pro toto třídenní setkání významných vědců z různých koutů Evropy byla velmi pracovní a zároveň velmi přátelská a srdečná atmosféra. Neskromným přáním organizátorů je založit v Brně tradici podobných pravidelných setkání, tvůrčím způsobem obohacujících další práci všech zúčastněných.

PhDr. Helena Karlíková, CSc.,
Ústav pro jazyk český AV ČR