Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Aktuality

 Akademický multižánrový hudební festival

 sudek_foto.jpg                                                                                         

Foto: Marina Hužvárová, Akademický bulletin (A–fest 2015)

 

Vedení Akademie věd ČR společně s Botanickým ústavem AV ČR zvou na Akademický multižánrový hudební festival, který se uskuteční 3. září 2016 od 11 do 20 hod. v Průhonickém parku a zámku. Na třech pódiích se představí kapely, sbory a uskupení rozličných žánrů od vážné hudby přes jazz a country po death metal. V hudebních uskupeních účinkují zaměstnanci Akademie věd ČR. Více viz zde.

 

Aktuality

26.8.2016 Engela Merkelová jako vědkyně

U příležitosti návštěvy Angely Merkelové v české metropoli 25. srpna 2016 odkazujeme na rozhovor s jejím někdejším školitelem a bývalým ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dr. Zdeňkem Havlasem o stáži německé kancléřky v ÚOCHB AV ČR na začátku 80. let minulého století. Více viz http://zpravy.aktualne.cz/.

Zleva: Zdeněk Havlas, Angela Merklová, Jiří Drahoš, Rudolf Zahradník v roce 2013

více zde 25.8.2016 Soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE a vybraných podprogramů pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je od 23. srpna 2016 do 4. října 2016. Bližší informace naleznete zde.

více zde 25.8.2016 Letos si připomínáme dvojí výročí Josefa Sudka

Ústav dějin umění získal grant na pětiletý projekt NAKI II (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky) nazvaný Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví. Josef Sudek, jeden z nejvýznamnějších fotografů dějin české fotografie (1896–1976), by letos oslavil své 120. narozeniny; zároveň tento rok uplynulo 40 let od jeho úmrtí – a jelikož se část jeho rozsáhlého díla nachází ve sbírce Fototéky Ústavu dějin umění, zmíněná výročí se stanou podnětem k připomenutí této významné osobnosti i na půdě Akademie věd. O připravované konferenci i výstavě budeme informovat.

více zde 23.8.2016 Proměny české společnosti

spolecnost_perex.jpgDynamika změny v české společnosti je interdisciplinární projekt Sociologického ústavu, Národohospodářského ústavu a Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity. Jeho základem je dotazníkové šetření Proměny české společnosti, kterého se v letech 2015–2018 opakovaně zúčastní náhodně vybrané domácnosti reprezentující obyvatelstvo České republiky. Do prvního ročníku výzkumu se v roce 2015 zapojili respondenti starší 10 let z více než 5 000 domácností; stejné domácnosti jsou oslovovány i v roce 2016, aby pomohly zjistit, jak se život české společnosti vyvíjí v čase. Tematicky široce zaměřený výzkum sleduje bytovou a ekonomickou situaci domácností, rodinný a pracovní život, vzdělávání, trávení volného času, zdraví i hodnoty a postoje v české společnosti. Data a výstupy bádání zpřístupňují pro vědce i širokou veřejnost Český sociálně-vědní datový archiv a webové stránky výzkumu www.promenyceskespolecnosti.cz.

více zde 22.8.2016 Studentská soutěž

Nakladatelství Academia vyhlašuje 5. ročník studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Přihlášky do 20. října 2016. Více informací viz www.academia.cz.

více zde 17.8.2016 Je rákos vhodným modelovým druhem pro studium invazí?

Rakosi.jpgRákos obecný (Phragmites australis) je mohutná vytrvalá tráva, která miluje zamokřená místa a utváří vzhled řady mokřadů mírného pásu i subtropických a tropických oblastí. Roste kosmopolitně, tedy prakticky po celém světě. V České republice je domácím druhem, nelze si ale nevšimnout, jak leckde úspěšně potlačuje ostatní druhy. Na řadě míst světa, především v Severní Americe, jsou evropské rákosy invazní pohromou. Invazní populace rákosu se v posledních lety staly předmětem intenzivního výzkumu. Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích (viz AB 10/2013, AB 12/2005) a jeho kolegové v nové studii – Phragmitesaustralis as a model organism for studying plant invasions – navrhují, aby se rákos stal modelovým druhem pro studium rostlinných invazí. Rákos je podle nich dominantním druhem globálně významných mokřadů, což z něj dělá slibný druh pro financování výzkumu. Další výhoda rákosu spočívá v tom, že je snadné ho pěstovat, množit a používat v experimentech. Nezanedbatelné je i to, že rákos zvládá rozmanité podmínky prostředí a roste v řadě různých společenstev rostlin.

více zde 17.8.2016 Dnešní energetický svět

Od poloviny srpna je v Galerii Věda a umění AV ČR zpřístupněna stejnojmenná vzdělávací výstava, která návštěvníkům představí různé druhy energie, vysvětlí pojmy jako např. jaderná fúze, odpoví na otázky typu „kolik energie spotřebuje mikrovlnná trouba“ apod.
Kromě populárně odborných informací nechybí ani názorné ukázky předmětů zajišťujících bezpečný tok energie a unikátní soubor historických úrazových plakátů či fotokoutek.
Výstava, kterou lze navštívit od 15. srpna do 27. září v pracovních dnech od 10–18 hod., vznikla ve spolupráci Akademie věd ČR a energetické společnosti E. ON a obecně prospěšné společnosti TERRA-KLUB o.p.s.
Součástí je rovněž soutěž ve formě kvízových otázek o ceny od společnosti E. ON, která probíhá po celou dobu výstavy on-line na webu vedaprozivot.cz; kvíz je možné vyplnit přímo na výstavě.

vystava_energie.jpg

více zde 15.8.2016 Samouspořádání ve světě polymerů – (audiorozhovory s účastníky konference)

polymery_spolecna_perex.jpgNa 160 odborníků z 27 zemí světa se od 10. do 14. července zúčastnilo již 80. pražské konference věnované makromolekulární vědě, letos pořádané pod titulem Samouspořádání ve světě polymerů. Setkání známá jako Prague Meetings on Macromolecules (PMM) organizuje jednou až dvakrát ročně už od r. 1967 let Ústav makromolekulární chemie a probíhají pod záštitou Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii (IUPAC). To letošní se soustředilo na nejnovější poznatky v oblasti přípravy, charakterizace a teoretického popisu samouspořádaných makromolekulárních systémů a jejich využití.

více zde 15.8.2016 První českoslovenští Humboldtovi stipendisté

Nadace Alexandra von Humboldta je nadace dotovaná vládou Německa, ministerstvem zahraničních věcí, tedy státní, nikoli soukromou. Zahájila svoji činnost v roce 1925. Její předchůdkyní byla Humboldtova nadace pro výzkum přírody a na cestování. Činnost této předchůdkyně skončila s vypuknutím 1. světové války. Velkou zásluhu na zahájení činnosti Nadace v roce 1925 měl skvělý organizátor Walter Zimmermann, za studií jeden z funkcionářů vrcholné německé studentské organizace Deutsche Studenten.
Německo po prohrané válce bylo v tíživé situaci. Muselo platit reparace. Počátkem 20. let došlo k obrovské inflaci německé marky, což se dotklo všech Němců na území Výmarské republiky. Ke zlepšení obrazu Německa v kulturní oblasti v cizině i doma bylo ustavení německé nadace pro cizince pojmenované po vědci Alexandru von Humboldtovi. Na ministerstvu zahraničí to byl referát vládního rady Strohmanna. V listině o založení Alexander von Humboldt-Stiftung není uvedeno ministerstvo zahraničí, ač již přípravy na založení Nadace plně ministerstvo financovalo. To bylo pochopitelně jako jediný sponzor uvedeno v pozdějších dokumentech. Prvním jednatelem, v podstatě vedoucím Nadace do roku 1929, byl výše zmíněný Zimmermann. Ježto nastoupil do diplomatické služby, nahradil ho Kurt Goepel, který se ve funkci udržel až do roku 1945. Nadace měla své předsednictvo a další orgány. Velmi důležitý byl výbor pro výběr stipendistů. Byl složen ze zástupců Nadace, ministerstva zahraničí, pruského ministerstva kultury, DAAD a dalších institucí. Nadace měla od svého založení úzkou spolupráci s DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst, který se staral o výměnné pobyty cizinců v Německu a který operuje dodnes).

více zde 12.8.2016 Dnešní energetický svět

Od poloviny srpna je v Galerii Věda a umění AV ČR zpřístupněna stejnojmenná vzdělávací výstava, která návštěvníkům představí různé druhy energie, vysvětlí pojmy jako např. jaderná fúze, odpoví na otázky typu „kolik energie spotřebuje mikrovlnná trouba“ apod.
Kromě populárně odborných informací nechybí ani názorné ukázky předmětů zajišťujících bezpečný tok energie a unikátní soubor historických úrazových plakátů či fotokoutek.
Výstava, kterou lze navštívit od 15. srpna do 27. září v pracovních dnech od 10–18 hod., vznikla ve spolupráci Akademie věd ČR a energetické společnosti E. ON a obecně prospěšné společnosti TERRA-KLUB o.p.s.
Součástí je rovněž soutěž ve formě kvízových otázek o ceny od společnosti E. ON, která probíhá po celou dobu výstavy on-line na webu vedaprozivot.cz; kvíz je možné vyplnit přímo na výstavě.

více zde 10.8.2016 Newsletter ELI Beamlines

Newsletter_eli_perex.jpgTřinácté číslo Newsletteru ELI Beamlines, které právě vychází, referuje mj. o čtyřech laserových systémech (viz rozhovor s Bedřichem Rusem na str. 18–19, který stál u zrodu projektu a má velkou zásluhu na vývoji jeho laserových technologií), návštěvách, jež v poslední době zavítaly do středočeských Dolních Břežan, či profesních aktivitách vědkyň a vědců z ELI Beamlines. Nechybějí ani poutavé rozhovory s místními badateli: Kateřinou Falk (str. 36–37) a postgraduálním studentem Uddhabem Chaulagainem který od začátku letošního roku působí ve výzkumném týmu RA2 zaměřujícím se na rentgenové zdroje čerpané ultrakrátkými laserovými pulsy (str. 28–29).

více zde 5.8.2016 Efektivnější péče o krajinu v Česku aneb Alternativní management ekosystémů

Péče o krajinu v České republice může být do budoucna výrazně efektivnější než nyní. Umožňuje to certifikovaná metodika Alternativní management ekosystémů, kterou pro Ministerstvo životního prostředí ČR vytvořila ochranářská společnost Česká krajina. Jedním ze spoluautorů je Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

mapa_bc.jpg

Materiál se zaměřuje především na stepi, přirozené a polopřirozené louky či pastviny. Ty představují jedny z nejcennějších a zároveň nejzranitelnějších biotopů a péče o ně stojí daňové poplatníky ročně několik miliard korun, které stát vyplácí na agroenviromentálních dotacích či zakázkách za sečení luk nebo jejich přepásání domácími zvířaty. „Přes enormní náklady však tento typ managementu často nefunguje a ztráta druhové rozmanitosti v mnoha lokalitách pokračuje,“ upozornil Miloslav Jirků. Namísto umělého napodobování přežitých forem hospodaření proto vědci doporučují do péče o krajinu zapojit původní, přirozené mechanismy. Konkrétně velké kopytníky, jako jsou zubři, divocí koně nebo zpětně šlechtění pratuři. Právě tři klíčové druhy kopytníků se v přírodě po statisíce let podílely na vytváření a udržování otevřené krajiny. „V zemích, které patří v ochraně přírody k evropské špičce, se tento typ managementu používá více než tři desetiletí a přináší vynikající výsledky,“ dodává.

více zde 4.8.2016 Týden vědy a techniky 2016

Populární vědecký festival v České republice – Týden vědy a techniky – ohlásil termín svého konání: začne 1. listopadu a vyvrcholí 13. listopadu 2016. Festival, jehož se zúčastní nejen pracoviště Akademie věd, ale také přes 50 spolupracujících institucí, nabídne dny otevřených dveří, exkurze, přednášky, science show, workshopy, výstavy, interaktivní expozice nebo dokumentární filmy. Novinkou TVT 2016 s mottem Za hranice neznámého je programová sekce „speciální program“, v níž se můžete těšit na netradiční formáty akcí či pozoruhodná témata: mj. workshopy Matematika v pohybu a Edit-a-thon: Posviťme si na české vědkyně či Čapkovu divadelní hru R.U.R. v novém pojetí a ztvárnění. Již 16. ročník zprostředkuje akce tradičně ve všech krajských městech, ale i dalších místech České republiky: na bohatý program se mohou těšit například návštěvníci Hvězdárny ve Valašském Meziříčí, v Kroměříži bude zpřístupněn atomový kryt, v Tachově na Plzeňsku pro změnu můžete pozorovat ptactvo. O loňském ročníku více viz AB 12/2015.

více zde 4.8.2016 Informační systém výzkumu je opět funkční

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) je po dvou měsících opět funkční pro veřejnost. Na konci července byly zprovozněny zbývající části systému, a sice Rejstřík informací o výsledcích (RIV) a Centrální evidence projektů (CEP). Tyto moduly jsou zatím spuštěny v ověřovacím provozu, veřejnost v nich ale může vyhledávat potřebné údaje. Funguje také export dat a pracuje se na funkčnosti hromadného vkládání dat do modulů CEP a RIV. Více informací zde.

více zde 1.8.2016 Cena Crytur 2016

thomasova.jpgIng. Martina Thomasová z oddělení ultrazvukových metod Ústavu termomechaniky AV ČR obdržela 28. června 2016 v Turnově cenu Crytur 2016 za diplomovou práci Vývoj elastických konstant polykrystalů slitin s tvarovou pamětí při napěťově indukované reorientaci vedenou doc. Hanušem Seinerem. Ocenění získávají autoři nejlepších diplomových prací na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy – organizátoři tak chtějí podpořit diplomanty aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i vedoucím prací. Letos bylo hodnoceno 35 prací ze 14 vysokých škol; spektrum témat bylo různorodé – od fyzikálních vlastností různých slitin přes nanomateriály až k buněčnému tisku a novým materiálům v designerství.

více zde 28.7.2016 Newsletter NKC – gender a věda

Hlavním tématem posledního newsletteru Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR je prosazování genderové rovnosti na úrovni institucí výzkumu a vývoje. Přináší shrnutí 4. národní konference o genderu a vědě a rovněž výzvu, k níž se můžete připojit podpisem a která bude východiskem dalších jednání NKC – gender a věda s odpovědnými institucemi. Marcela Linková představuje Helsinki Group on Gender in Research and Innovation, poradní orgán Evropské komise, a také současné aktivity a plány, které se budou během jejího předsednictví realizovat. Mj. vznikla i nová rubrika s tipy, jak vytvářet férovější pracoviště.

více zde 27.7.2016 Výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ PRACOVNÍK

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ PRACOVNÍK – ARCHEOLOG.
Požadavky
: ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a vědecká hodnost; předpoklady a motivace k vědecké práci; vědecké zaměření v oblasti archeologie středověku; schopnost samostatně pracovat a účastnit se týmové práce; přiměřená znalost cizích jazyků.
Odborná specializace
: geneze městských útvarů (geneze městského prostředí, topografie, zástavba a její typy, sociální topografie, infrastruktura a funkce, hmotná kultura, metodické a interpretační problémy lokalit s komplikovaným stratigrafickým vývojem).
Nabízíme: plný pracovní úvazek, předpokládané datum nástupu 1. 11. 2016, tarifní mzdu podle zařazení v intencích interního mzdového předpisu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Přihlášku do výběrového řízení s (1) vlastním životopisem, (2) doklady dosavadní odborné práce a (3) stručným motivačním dopisem pošlete (či jinak doručte) vytištěné na sekretariát ARÚP, Letenská 4, Praha 1 a zároveň v elektronické podobě na adresu krasna@arup.cas.cz nejpozději do 30. září 2016. Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2016.

více zde 27.7.2016 ERC na ESOF 2016: Nová zpráva odkrývá vliv výzkumu ERC

Nezávislá pilotní studie, kterou 26. července 2016 vydalo Euroscience Open Forum (ESOF), jež se právě schází v Manchesteru, ukazuje, že výzkum financovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC) a uplatňující tzv. "přistup zdola" ("bottom up") již zaznamenal významné výsledky. Více než 70 % projektů, které studie hodnotí, přineslo průlomové výsledky nebo znamenalo výrazný pokrok. Studie dochází k závěru, že ERC investuje skutečně do výzkumu s vysokým rizikem, ale též vysokými přínosy a také podstatně přispívá ekonomice a společnosti jako celku. Zpráva konstatuje, že granty ERC mají rovněž velmi pozitivní dopad na profesionální dráhu vědců. Plnou verzi zprávy viz anglické stránky AB.

více zde 26.7.2016 Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského

Prostřednictvím videoprezentace představuje oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR projekt digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského, který je realizován jako součást mezinárodní spolupráce s projektem Cultures of Knowledge Oxford University (více viz také AB 12/2014). V uplynulých letech vytvořili badatelé oddělení pro komeniologii v rámci databáze raně novověké učenecké korespondence Early Modern Letters Online (EMLO) databázi korespondence J. A. Komenského. Metadata následně použili pro analýzu a vizualizaci prostřednictvím platformy Palladio, která umožnila vizualizovat dříve známé tendence a fakta a napomohla objevit nové a dosud neznámé momenty vedoucí k dalšímu studiu. Videoprezentace, kterou naleznete na webových stránkách Filosofického ústavu AV ČR v sekci „multimediální archiv“ vznikla s podporou výzkumného programu Strategie AV 21.

více zde 25.7.2016 Prohlášení evropských akademií

VĚDA JE GLOBÁLNÍ

U příležitosti konference ESOF v Manchesteru evropské akademie vzdávají hold hodnotám vědy a výzkumu. Mnohé z nejnaléhavějších problémů dnešní doby mají globální charakter, o to významněji mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu přispívá k získávání nových poznatků i nástrojů nezbytných k jejich řešení. Instituce v celé Evropě proto musí mít možnost bez omezení zaměstnávat vynikající badatele. Vědci musí pracovat a spolupracovat bez ohledu na hranice a v rámci mezinárodních aktivit i moci volně cestovat. Musíme podporovat výměnu myšlenek. Nežádoucí překážky bránící této mobilitě oslabují vědu a byly by ke škodě všech zemí.
Evropské akademie ruku v ruce podporují snahy našich vlád rozvíjet partnerství mezi našimi zeměmi a institucemi s cílem šířit po celém kontinentu výzkum, vzdělanost a inovace ve prospěch společnosti.

více zde

archiv aktualit

Oficiální časopis Akademie věd ČR