Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Medaile Josefa Dobrovského

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš předal 12. září 2012 prof. Ulrichu G. Leinslemu, OPraem, z Katolické teologické fakulty na univerzitě v Řezně Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filozofických vědách.

13_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Profesor Ulrich G. Leinsle se narodil v roce 1948 ve Švábsku; po studiích v Německu a v Římě se habilitoval v Innsbrucku pro obor křesťanská filozofie a později se stal rektorem Vysoké školy filozoficko-teologické v Linci. Od roku 1989 působí jako profesor filozofie na univerzitě v Řezně, kde po dvě funkční období zastával funkci prorektora.
Univerzita založená v roce 1967 se – v souvislosti se starobylou tradicí svého sídla – od počátku programově orientovala na studium slovanského východu. Toto zaměření se projevuje především v oborech filologicko-historických; prací prof. Leinsleho se však rozšířilo i do oblasti filozofie a jejích dějin. Zvláštní zájem o slovanské, a zejména české prostředí nevyvolal u prof. Leinsleho původ jeho předků, nýbrž skutečnost, že je členem rakouského premonstrátského kláštera v Drkolné (Schlägl, Horní Rakousko), známého staletými styky s českým, především řeholním, prostředím.

13_1.jpg

Prof. Leinsle dosáhl ve své vlasti všeobecného uznání četnými knižními i časopiseckými pracemi (mezinárodního ohlasu dosáhlo zejména jeho dílo Einführung in die scholastische Theologie, vydané v maďarském překladu a ve Spojených státech v anglické verzi), což se projevilo mimo jiné i na jeho jmenování členem komise pro výzkum pozdního středověku Akademie věd v Göttingenu. Prof. Leinsle je rovněž prezidentem Historické komise premonstrátského řádu (komise je nejvyšším orgánem řádu v oboru historie v celosvětovém měřítku).
V rámci české problematiky se věnuje především myšlenkovému odkazu J. A. Komenského, dále dílům pražských učenců Rodriga de Arriagy, Jeronýma Hirnheima, Jana Caramuela z Lobkowitz. Důležité jsou i jeho příspěvky a edice díla humanistického básníka a filozofa Jakuba Pontana rodem z Mostu a některé příspěvky k dějinám českého myšlení.
Od počátku osmdesátých let udržoval prof. Leinsle kontakty s českou demokratickou opozicí a náležel k zahraničním odborníkům, kteří v dobách totality přednášeli v tehdy pořádaných bytových seminářích (své vzpomínky zachytil v článku, jenž bude zveřejněn v právě připravovaném sborníku k tomuto námětu).

red