Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 38. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 31. ledna 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:'

Svolala XL. zasedání Akademického sněmu AV ČR na čtvrtek 19. dubna 2012 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:
1. Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení návrhové komise Akademického sněmu;
2. Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2011 a zpráva o činnosti Akademické rady za období od XXXIX. zasedání Akademického sněmu – J. Drahoš;
3. Návrh změny Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR – J. Čtyroký;
4. Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2011 a její závěrečný účet – P. Bobák;
5. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Rákosník;
6. Volné návrhy;
7. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání.

Schválila

  •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 33. zasedání konaného 24. ledna 2012.

Souhlasila

  •  se Stanoviskem Akademické rady AV ČR k diskusi o věcných záměrech zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům,
  •  s výsledky konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných dohod pro rok 2012,
  •  s uzavřením smlouvy o vědecko-výzkumné spolupráci mezi Biofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně,
  •  s udělením záštity předsedy AV ČR nad výstavou Marie Sklodowska-Curie – neobyčejná žena.

Jmenovala

  •  Ing. Janu Jeřábkovou (Kancelář AV ČR) členkou Majetkové komise AV ČR s účinností od 1. února 2012,
  •  členy Rady pro popularizaci vědy AV ČR: Ing. Jolanu Fišerovou (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), Mgr. Ing. Jana Kollmanna (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.) a Jiřího Padevěta (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) k 1. únoru 2012.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

  •  udělil čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách prof. RNDr. Václavu Pačesovi, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.).

Vzala se souhlasem na vědomí

  •  informaci o spolupráci a složení poroty pro výběr stipendistek L’ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě.