Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

K novele zákona o státní památkové péči

K projednávání ve vládě byla 16. února 2012 připravena novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, kterou vypracovalo Ministerstvo kultury ČR. V počátcích příprav byli přizváni zástupci odborné veřejnosti, jejich názory ovšem MŠMT dostatečně nezohlednilo; závěrečnou podobu novely vytvořili výhradně pracovníci MŠMT. Pro odbornou veřejnost je novela nepřijatelná. Navrhovaná legislativní změna je nevyvážená, některé formální aspekty řeší nepřiměřeně detailně a jiné, odborně důležité, jen povrchně, pokud je zcela neopomíjí. Zástupci základních vědeckých a výzkumných archeologických institucí se proto obrátili na ministryni kultury Alenu Hanákovou, aby novela nebyla v této podobě uplatněna z následujících důvodů:
• Archeologii – jakožto vědní obor – degraduje pouze na výkopovou a byrokratickou činnost, jež má co nejrychleji zbavit pozemek „archeologické překážky“;
• Namísto ochrany, prevence či záchrany kulturního dědictví má toliko hromadit artefakty;
• Stává se v podstatě předmětem podnikání bez řádného zajištění vědecké úrovně a bez aktuální průběžné vnitřní odborné kontroly subjektů, které ji realizují;
• Archeologické dědictví je neodůvodněně zúženo pouze na soubor movitých archeologických nálezů a jejich záchranu vyjmutím z terénu, není však vnímáno v kontextu platných mezinárodních závazků;
• Rozdělení kompetencí na poli evidence a administrace archeologických výzkumů vyvolaných stavebními aktivitami je nepřehledné, byrokratické a bez značných dodatečných finančních nákladů nefunkční;
• Nepřiměřené je nově konstruované administrativní zatížení institucí zabývajících se výzkumem a vývojem v oboru archeologie, včetně výuky studijního oboru archeologie – ohrožuje základní funkčnost zajištění záchranných archeologických výzkumů při ohrožení a ničení části archeologického dědictví;
• Mnohá ustanovení zůstala z odborného hlediska pochybná či dokonce zcela nepřijatelná, ačkoli na ně byli tvůrci novely ze strany odborné veřejnosti opakovaně upozorňováni.
Důvodová zpráva byla vypracována z nedostatečných a neúplných podkladů, je zavádějící, účelová a obsahuje nepravdivá tvrzení, ať již při prezentaci vstupních dat, nebo při hodnocení finančních dopadů projektovaných změn.
JANA MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ,
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.